Terapia antynarkotykowa

Psychoterapia

Psychoterapia jest całościowym leczeniem opartym na rozpoznaniu i modyfikacji właściowości i procesów psychicznych charakterystycznych dla danej osoby.

Cele terapii uzależnień, depresji czy zaburzeń lękowych ustalane są każdorazowo z Pacjentem i uwzględniają jego aktualną sytuację, możliwości poznawcze oraz stopień motywacji, ale nie koncentrują się jedynie na usunięciu objawów lub pozbyciu się szkodliwego zachowania związanego z uzależnieniem.

Terapia jest bowiem początkiem nowego, bardziej świadomego życia, w toku którego nie chodzi o dążenie do braku problemów, a o umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi.

Terapia uzależnień i depresji prowadzona w bezpiecznej atmosferze jaką stwarza nasz Ośrodek, daje możliwość przepracowania problemów, które stanowią genezę pojawiania się zaburzeń, sprzyja wypracowaniu nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów reakcji, co prowadzi do rozwoju i poszerza spektrum zachowania prezentowanego dotąd w trudnych sytuacjach.

Nasz Ośrodek specjalizuje się w leczeniu depresji, uzależnień, zaburzeń lękowych. Pomagamy również osobom znajdującym się w kryzysie lub mającym zaburzenia osobowości.

Prowadzona u nas terapia odbywa się z poszanowaniem godności każdego Pacjenta oraz z uwzględnieniem prezentowanej gotowości do zmiany.

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień rozpoczyna się od dostrzeżenia problemu czyli świadomości nałogu i chęci pokonania go. Koncentruje się na umiejętności radzenia sobie z emocjami czyli wyzbycia się ich nałogowej regulacji. Polega na rozszerzeniu spektrum doświadczeń pozytywnych, tak by substancja psychoaktywna czy nałogowe zachowanie nie było jedynym ich źródłem.

Pojawienia się uzależnień może być także związane z aktualną sytuacją i mieć swój początek w trudnych doświadczeniach bieżących na przykład w rozpadzie małżeństwa, utracie czy diagnozie choroby.

W takim wypadku pracujemy nad zaakceptowaniem aktualnej sytuacji przy jednoczesnym odkrywaniu możliwości jej zmiany i dostrzeżeniu aspektów pozytywnych.

Podjęcie terapii może zatrzymać proces destrukcji i nieodwracalnych zmian jakie związane są z długotrwałym nałogowym używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

 

Terapia depresji i nerwic

Depresja jest zaburzeniem, które znacznie obniża jakość życia. W wielu przypadkach chory całkowicie wycofuje się z podejmowanych dotąd aktywności.

Leczenie depresji za pomocą psychoterapii koncentruje się na uchwyceniu mechanizmów, które przyczyniły się do jej powstania i dostrzeżeniu czynników, które aktualnie ją podtrzymują.

Terapia depresji opiera się na znalezieniu przyczyn negatywnego przekonania o sobie , teraźniejszości oraz przyszłości. Źródła takich destrukcyjnych przekonań mogą być zakorzenione w dzieciństwie lub doświadczeniach życiowych, z jakimi przyszło się zmierzyć osobie z depresją.

Podczas terapii depresji zwraca się szczególną uwagę także na relacje interpersonalne, które tworzy Pacjent, ich jakość może być ważnym czynnikiem podtrzymującym zaburzenie.

 

Terapia zaburzeń lękowych

Podstawą szerokiego spektrum zaburzeń nerwicowych jest lęk, który często dominuje nad przeżyciami, dezorganizuje funkcje poznawcze i uniemożliwia życie na dotychczasowym poziomie.

Terapia zaburzeń lękowych polega między innymi na przerwaniu błędnego koła – myśli lub sygnały z ciała nasilają lęk, lęk z kolei podtrzymuje objawy i przyczynia się do ich zwiększenia. W toku terapii ważne jest również przeanalizowanie umiejętności wyrażania emocji, ponieważ to właśnie nieujawnione emocje często ujawniają się pod postacią lęku.

 

Terapia DDA/DDD

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej opiera się na przepracowaniu trudnych doświadczeń mających miejsce w dzieciństwie związanych z uzależnieniem od alkoholu przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna lub doświadczania przemocy w rodzinie, rozpadu rodziny albo sytuacji, w której było się pozbawionym opieki. Dorastanie w takich warunkach jest na tyle niekorzystne, że często prowadzi do trudności, które występują w dorosłości i ogniskują przede wszystkim wokół nieumiejętności radzenia sobie z emocjami oraz trudnościami w nawiązywaniu wspierających i budujących relacji międzyludzkich. Ważne jest także przyjrzenie się swojej samoocenie i dostrzeżenie swojego potencjału, który często na skutek doświadczeń z dzieciństwa jest postrzegany jako znaczenie niższy niż rzeczywiste możliwości.

 

Terapia dla osób w kryzysie

Kryzys psychologiczny pojawia się w momencie gdy zasoby, które posiadamy postrzegane są jako niewystarczające do poradzenia sobie z problemem.

Kryzys może być też skutkiem trudnego doświadczenia na przykład straty kogoś bliskiego lub zwolnienia z pracy.

Kryzysowi towarzyszy często poczucie bezradności i utrata sterowalności a więc przekonanie, że wszystko „wymknęło się z rąk”.

Terapia pomaga w bardziej adaptacyjny sposób spojrzeć na problemy, z którymi się zmagamy, pozwala na rozpoznanie swoich zasobów lub zorganizowanie życia na nowo, tak by dopasować je do zmieniającej się sytuacji.

Kryzys może prowadzić do zaburzeń adaptacyjnych, dlatego ważne jest niezwłoczne zgłoszenie się po pomoc.

Kontakt

Dane kontaktowe

Ośrodek Manawa – Psychoterapia

ul. Główna 28 62-300, Nowy Folwark k. Poznania (woj. wielkopolskie)